Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma, nad 2500 Kč dárek dle vlastního výběru.

Reklamační řád obchodu IMK ORGANICS (e-shop)

I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.Společnost IMK Organics s.r.o., se sídlem: Astrová 2A, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 50 807 251, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 119189/B, e-mail: eshop@imkorganics.com, bankovní spojení – název banky: Tatra banka, a.s. BIC: TATRSKBX, IBAN: SK2611000000002944060616 (dále lej len „Prodávající“) jako provozovatel internetového obchodu IMK ORGANICS (dále jen „Internetový obchod“) vydává tento reklamační řád. Účelem tohoto reklamačního řádu je informovat zákazníka – spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě, včetně poskytnutí údajů o tom, kde a jak je možné reklamaci uplatnit. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem

2.Jako „Kupující“ je v tomto reklamačním řádu označen spotřebitel, kterým je osoba, která si zakoupila od Prodávajícího v Internetovém obchodě zboží (dále jen „Zboží“).

3.Tento reklamační řád je zveřejněn na internetové stránce Prodávajícího: www.imkorganics.com.

4.Kupující má možnost obeznámit se s reklamačním řádem před objednáním, resp. koupí Zboží, přičemž uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou součástí tohoto smluvního vztahu i ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu, není-li dále uvedeno jinak.

5.Tento reklamační řád se vztahuje výhradně na prodej Zboží Kupujícími, kteří splňují definici spotřebitele ve smyslu platných právních předpisů; v případech, kde Kupující není spotřebitelem, se uplatní příslušná ustanovení právního řádu, který je rozhodným pro daný právní vztah.

6.V případě kolize mezi podmínkami záruky vyznačenými v záručním listě Zboží a ustanoveními tohoto reklamačního řádu mají ustanovení uvedená v záručním listě Zboží přednost před ustanoveními reklamačního řádu. V případech, kde to povaha objednaného/zakoupeného Zboží umožňuje, vydá Prodávající Kupujícímu místo záručního listu doklad o koupí Zboží.

II.ZODPOVĚDNOST ZA VADY A PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY

7.Prodávající odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí Kupujícím.

8.U použitého Zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U Zboží nabízeném za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena.

9.Nejde-li o použité Zboží, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví po převzetí Zboží v záruční době (záruka). Délka trvání záruční doby je 24 měsíců. Je-li na prodávaném Zboží, jeho obalu nebo připojeném návodu vyznačena lhůta pro použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Jde-li o použité Zboží, je délka záruční doby 12 měsíců.

10.Záruční doba začíná plynout převzetím Zboží Kupujícím.

11.Záruka se nevztahuje na:

11.1.vady a poškození Zboží způsobené přirozeným nebo mechanickým poškozením Zboží a jeho součástí, včetně náhodného poškození;
11.2.vady a poškození Zboží způsobené jeho znečištěním nebo jeho častí v důsledku zanedbání údržby;
11.3.vady a poškození Zboží způsobené používáním Zboží v podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí nezodpovídají podmínkám, ve kterých se Zboží běžně používá;
11.4.vady a poškození Zboží způsobené v důsledku živelní události;
11.5.vady a poškození Zboží způsobené jeho násilným poškozením;
11.6.vady a poškození Tovaru způsobené nedodržením zásad jeho používání;
11.7.Zboží, u kterého vypršela záruční doba;
11.8.vady a poškození Zboží, které si Kupující způsobil sám.

III.UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE)

12.Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u Prodávajícího prostřednictvím zásilky zaslané na adresu: IMK Organics s.r.o., se sídlem: Astrová 2A, Bratislava – Ružinov 821 01, Slovenská republika. Před odesláním zásilky Kupující písemně informuje Prodávajícího o tom, že hodlá uplatnit práva z odpovědnosti za vady a popíše zjištěné nedostatky.

13.Uplatní-li Kupující reklamaci, Prodávající nebo jim pověřený zaměstnanec nebo jiná určená osoba poučí Kupujícího o jeho právech podle obecně závazného předpisu, a to buď telefonicky nebo formou e-mailu; na základe rozhodnutí Kupujícího, které/á z těchto práv Kupující uplatňuje, určí Prodávající způsob vyřízení reklamace neprodleně, ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nový výrobek.

14.Reklamační řízení může být zahájené za předpokladu, že Kupující doručí Prodávajícímu reklamované Zboží. Reklamované Zboží musí být vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn nepřevzít reklamované Zboží, resp. nezahájit reklamační řízení v případě, nesplňuje-li reklamované Zboží zásady všeobecné hygieny. Reklamaci je vhodné uplatnit bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned poté, co se vada Zboží objevila/projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívaní Zboží může způsobit prohloubení vady Zboží, které může vést až k celkovému znehodnocení Zboží, což může být důvodem k zamítnutí reklamace.

15.Zboží zakoupené Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu je možné reklamovat prostřednictvím zásilky odeslané na adresu Prodávajícího. Balík musí být označen viditelně slovem
„REKLAMACE“ a obsahovat reklamované Zboží (včetně veškerého příslušenství), kopii dokladu      o koupi Zboží, záruční list (byl-li  Kupujícímu  zaslán), písemnou  informaci  přesně  popisující vadu a způsob, kterým se vada projevuje, jakož i kontaktní údaje Kupujícího (zejména zpáteční adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně po  obdržení  úplné  reklamace,  a to  formu  e-mailu  na  adresu  Kupujícího  uvedenou v reklamaci; v případě, že Kupující nemá  zřízenou e-mailovou adresu, zašle Prodávající potvrzení  o uplatnění reklamace na zpáteční korespondenční adresu uvedenou v reklamaci; není-li jej možné doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, má-li Kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

16.Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat Kupujícímu písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

17.Reklamační řízení není možné zahájit v případech, kdy Kupující neprokáže zakoupení Zboží u Prodávajícího, t.j. nepředloží kopii dokladu o koupi Zboží, resp. záruční list (byl-li Kupujícímu zaslán).

IV.ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

18.Vyřízením reklamace se rozumí: ukončení reklamačního řízení odevzdáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením kupní ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží, písemnou vyzvou na převzetí plnění nebo odůvodněným zamítnutím reklamace.

19.Jde-li o vadu, kterou je možné odstranit, má Kupující právo na bezplatné a řádné odstranění vady; Prodávající zajistí odstranění vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

20.Prodávající může místo odstranění vady vyměnit vadné Zboží za bezvadné.

21.Zjistí-li se po přijetí reklamace, že má Zboží vadu, která je neodstranitelná a která brání řádnému užívání zakoupeného Zboží, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

22.Práva uvedená v předcházejícím odstavci se vztahují i na případy, kdy Kupující nemůže pro výskyt stejné vady ani po druhé opravě Zboží řádně užívat. Uvedené se vztahuje i na případy, kdy Zboží má současně nejméně tři různé odstranitelné vady a každá z nich brání v řádném užívání Zboží.

23.Jestliže Kupující uplatnil reklamaci Zboží během prvých 12 měsíců od jeho koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posudku; bez ohledu na výsledek odborného posouzení není možně od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení jakož ani na jiné náklady související s odborným posouzením. Uplatní-li Kupující reklamaci výrobku po 12 měsících od koupě Zboží a Prodávající ji neuznal, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinná  v dokladu o vyřízení reklamace uvést, kam může Kupující zaslat reklamované zboží k odbornému posouzení. Je-li reklamované Zboží zasláno k odbornému posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tým související účelně vynaložené náklady jsou na vrub Prodávajícího bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Jestliže Kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za vadu Zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během odborného posuzování záruční doba neplyne. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace Zboží náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci Zboží  není možné zamítnout.

24.Vyřízením reklamace není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody dle platných právních norem o zodpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem.

V.ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

25.Tento reklamační řád je platný pro smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím ve znění účinném  v den koupě Zboží od Prodávajícího Kupujícím.

26.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu. Povinnost oznámit změny reklamačního řádu je splněná zpřístupněním na internetové stránce www.imkorganics.com, přičemž změněna ustanovení reklamačního řádu se neaplikují na právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které vznikly před zveřejněním upraveného znění reklamačního řádu na internetové stránce www.imkorganics.com.

27.Tento reklamační řád je platný a účinný dnem 1.12.2019 a zcela nahrazuje jakékoliv předchozí znění reklamačního řádu.

V Bratislavě, dne 1.12.2019
IMK Organics s.r.o.
Ingrid Kováčová
jednatelka

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies