Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma, nad 2500 Kč dárek dle vlastního výběru.

Všeobecné obchodní podmínky – IMK ORGANICS (e-shop)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu IMK ORGANICS (www.imkorganics.com)
stanovují obchodní podmínky mezi provozovatelem – prodávajícím a objednavatelem – kupujícím
(dále len „VOP“).

2. Provozovatelem – prodávajícím v internetovém obchodě IMK ORGANICS (www.
imkorganics.com) (dále jen „Internetový obchod“) je společnost IMK Organics s.r.o., se sídlem:
Astrová 2A, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 50 807 251, zapsaná v obchodním rejstříku
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 119189/B, e-mail: eshop@imkorganics.com,
bankovní spojení – název banky: Tatra banka, a.s. BIC: TATRSKBX, IBAN:
SK2611000000002944060616 (dále jen „Prodávající“).

3. Objednavatelem – Kupujícím v Internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů) (dále jen „Kupující“).

4. Je-li Kupujícím fyzická osoba – nepodnikatel (spotřebitel), v objednávce tato osoba uvede zejména své jméno, příjmení, adresu bydliště, jakož i adresu kam má být zboží doručeno (je-li adresa doručení odlišná od adresy bydliště), telefonní číslo a e-mailovou adresu. Je-li

Kupujícím právnickáosoba nebo fyzická osoba – podnikatel, v objednávce tato osoba uvede svoje obchodní jméno,
sídlo, resp. adresu místa podnikaní, IČO, DIČ / IČ DPH, jakož i adresu kam má být zboží doručeno (je-li adresa doručení odlišná od adresy sídla, resp. místa podnikaní), telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že objednávka nebude mít náležitosti dle tohoto ustanovení VOP, Prodávající má, kromě jiného, právo objednávku neakceptovat.

5. Zbožím se na základě těchto VOP rozumí všechny produkty a služby nabízené Prodávajícím, které jsou zveřejněny na webových stránkách Internetového obchodu (dále jen „Zboží“).

II. OBJEDNÁVKA A VZNIK SMLOUVY

6. V případě zájmu o koupi Zboží od Prodávajícího si Kupující vybere příslušné Zboží a požadované množství, které si následně vloží do elektronického nákupního košíku a následně přistoupí k objednávce. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v Internetovém obchodu včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře dle VOP (dále jen „Objednávka“).

7. Podmínkou vzniku kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) je úplné a pravdivé uvedení údajů
Kupujícím, které jsou požadované systémem při procesu objednávání v Internetovém obchodě a vyplňování objednávkového formuláře zveřejněného na webových stránkách Internetového
obchodu.

8. Doručena a úplná Objednávka se považuje za návrh na uzavření Smlouvy.

9. Po odeslání automatizované zprávy o přijetí Objednávky na e-mailovou adresu zadanou
Kupujícím, Prodávající posoudí správnost a úplnost Objednávky zadané Kupujícím a v případě zjištění, že obsah Objednávky Kupujícího je správný a úplný, zašle Prodávající na e-mailovou
adresu Kupujícího potvrzení objednávky; následně může Prodávající poskytnout Kupujícímu další dodatečné informace o stavu vyřízení Objednávky Kupujícího (např. objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno apod.).

10. K akceptaci Objednávky Zboží ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření Smlouvy dochází v okamžiku, kdy je Kupujícímu ze strany Prodávajícího doručeno elektronickou formou (e-mailem) potvrzení Objednávky, kterým se, kromě jiného, potvrzuje správnost a úplnost vyplnění objednávky ze strany Kupujícího; přílohou potvrzení objednávky je i kopie těchto VOP a reklamačního řádu jako součást potvrzení o uzavření Smlouvy.

11. K potvrzení Objednávky, která bude ze strany Kupujícího uhrazena bezhotovostním platebním převodem, Prodávající přiloží také fakturu v elektronické formě.

12. Kupující vyplněním a doručením Objednávky ve smyslu § 75 odst. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov uděluje Prodávajícímu souhlas na to, aby mu Prodávající vyúčtovával cenu za poskytnuté produkty v elektronické formě (dále jen
„Elektronická faktura“).

13. Prodávající a Kupující berou na vědomí, že elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v papírové formě, a že vystavením elektronické faktury už Prodávající není povinen zaslat Kupujícímu faktury v papírové formě.

14. Prodávající má výhradní právo volby mezi zasláním elektronické faktury nebo faktury v papírové formě.

15. V případě, že Kupující bude platit cenu Zboží na dobírku, Prodávající připojí ke Zboží fakturu v písemné formě.

16. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Elektronická faktura považuje za doručenou třetím dnem od jejího odeslání na adresu e-mailové schránky uvedené Kupujícím v Objednávce.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

17. Ceny Zboží, poplatky nebo jiné platby spojené s koupí Zboží jsou zveřejněné na webové stránce Internetového obchodu, u jednotlivého Zboží.

18. Všechny ceny v Internetovém obchodě jsou uváděny v € (EUR) s příslušnou sazbou DPH, jakož i bez DPH.

19. Způsob dodání zboží musí být definován v Objednávce. Prodávající zajistí doručení zboží
prostřednictvím kurýra dle dodacích podmínek uvedených v čl. IV.

20. Kupující může provést platbu za objednané Zboží:
a. prostřednictvím online platební brány a platební karty Visa, Visa Electron, MasterCard a
Maestro nebo
b. převodem na bankovní účet Prodávajícího s uvedením čísla objednávky jako správy pro příjemce, přičemž poplatky mezinárodního bankovního převodu hradí Kupující nebo
c. platbou na dobírku při dodaní zboží.

21. V případě, že Kupující hradí cenu Zboží dle bodu 20 písm. a) a b), považuje se cena Zboží za uhrazenou okamžikem připsání finanční částky na bankovní účet Prodávajícího, který je uveřejněn na webové stránce Internetového obchodu.

IV. PODMÍNKY A TERMÍNY DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

22. Prodávající dodává Zboží na celém území Slovenské republiky, jakož i na území České republiky.

23. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, je místem plnění Smlouvy bydliště Kupujícího, které je
uvedeno v objednávce Kupujícího. Zboží bude dodáno Prodávajícím prostřednictvím služeb třetích subjektů (Slovenská pošta, a.s., kurýrská služba). Dodání zboží je uskutečněno předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci.

24. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny za Zboží objednané Kupujícím; v případě, že Kupující zaplatí za objednané Zboží celou sumu kupní ceny před dodáním zboží, přechází na Kupujícího vlastnické právo v okamžiku, kdy mu bude umožněno se zakoupeným zbožím disponovat. Do doby přechodu vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího, má Kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen o výrobky na vlastní náklady řádně pečovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

25. Není-li u konkrétního Zboží uvedená jiná dodací lhůta, Prodávající dodá zboží Kupujícímu po potvrzení objednávky Prodávajícímu nejpozději do 14 dní ode dne akceptace Objednávky
Kupujícímu. Nemůže-li Prodávající dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě 14 dní dle předchozí věty
těchto VOP, neprodleně o této skutečnosti uvědomí Kupujícího formou zaslání e-mailu. V případě,
že již Kupující za objednané zboží zaplatil, Prodávající vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 15 dní od uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě těchto VOP nebo se s Kupujícím dohodne na náhradním plnění.

26. V případě platby Kupujícího za Zboží dle bodu 20 písm. a) a b), bude objednané Zboží expedováno Prodávajícím neodkladně po úplném zaplacení kupní ceny Zboží a všech nákladů.

27. V případě, že Kupující nezaplatí a nepřevezme objednané Zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění Prodávajícího, např. když smluvní přepravce adresáta nenašel, Kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal apod.),
Prodávající může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti. Kupujícímu, který nepřevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailem se žádostí o informaci, zdali má Kupující zájem o opětovné doručení objednaného Zboží. Jestliže Kupující na výzvu Prodávajícího neodpoví ani do 7 dní ode dne odeslání výzvy na e-mailovou adresu Kupujícího, Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy. Požádá-li Kupující o opětovné odeslání vrácené zásilky, Prodávající doúčtuje k celkové ceně zásilky objednaného zboží náklady na dopravu, resp. poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě předem zrealizované úhrady ceny za objednané Zboží včetně nákladů na dopravu, resp. poštovné.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

28. Prodávající je povinen zejména:
a. uzavřít Smlouvu s každým Kupujícím, který přistoupí na tyto VOP Prodávajícího a není důvod k jeho odmítnutí dle těchto VOP;
b. dodat Kupujícímu objednané Zboží podle Smlouvy, resp. těchto VOP v maximálně možné
kvalitě.

29. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci, nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něj spravedlivě vyžadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo za cenu, která je uvedená v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již uhrazenou cenu za zboží dohodnutou ve Smlouvě ve lhůtě do 14 dní od oznámení o odstoupení od Smlouvy.

30. Kupující je povinen zejména:
a. zaplatit za objednané Zboží kupní cenu;
b. převzít objednané Zboží a důkladně ho zkontrolovat při jeho převzetí od doručovatele. Pokud je zásilka viditelně poškozená nebo zničená, Kupující je povinen bez převzetí zásilky
neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

VI. PRÁVO SPOTŘEBITELE VRÁTIT ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU A POUČENÍ SPOTŘEBITELE

31. Ve smyslu zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dále jen jako „ZoOS“)“ má Spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to do 14 kalendářních dní ode dne převzetí Zboží Kupujícím, který je v postavení spotřebitele. Kupující  spotřebitel zároveň bere na vědomí, že dle ustanovení § 7 odst. 5 ZoOS má právo odstoupit od Smlouvy také před dodaním Zboží.

32. V případě, že Kupující – spotřebitel má zájem využít právo na odstoupení od Smlouvy je povinen, písemné odstoupení od Smlouvy doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na adresu Prodávajícího, která je uvedena v záhlaví VOP.

33. Kupující – spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od Smlouvy zaslat Zboží, které je předmětem Smlouvy, od které odstupuje spolu s průvodní dokumentací, a to zejména fakturou a jinou dokumentací ke Zboží, která mu bola doručena spolu se Zbožím, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení od kupní Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy je Kupující – spotřebitel oprávněn využít formulář Odstoupení od Smlouvy, který je dostupný v příloze těchto VOP (Příloha č. 1).

34. Kupující – spotřebitel se zavazuje, že Zboží v případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy nebude zasílat Prodávajícímu na dobírku. V případě, že Spotřebitel tento závazek poruší, Prodávající není povinen Zboží doručené na dobírku převzít.

35. Prodávající vrátí Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou cenu Zboží včetně nákladů na dopravu ve smyslu ustanovení §9 odst. 3) ZoOS do 14 dní ode dne doručení odstoupení od Smlouvy. Prodávající ale není povinen vrátit peníze Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než je mu Zboží doručeno nebo Kupující – spotřebitel neprokáže zaslání Zboží, to neplatí v případě, že Prodávající navrhl, že si Zboží vyzvedne sám.

36. Spotřebitel nese náklady na vrácení Zboží.

37. Pro Zboží vymezeno v §7 odst. 6 písm. a) až l) ZoOS se právo na odstoupení od Smlouvy
neuplatňuje (například zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, nebo zboží
uzavřené v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z
hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodaní porušený).

38. Jakékoliv snížení hodnoty Zboží, které bylo způsobené jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností Zboží nese Kupující – spotřebitel.

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE

39. Záruční podmínky a postup při uplatňovaní reklamací jsou upraveny reklamačním řádem, který tvoří součást těchto VOP a je dostupný na internetové adrese www. imkorganics.com.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA SOUKROMÍ

40. Informace o zpracovávání osobních údajů zákazníků Internetového obchodu Prodávajícím jakož i provozovatelem jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů na internetové stránce: www.imkorganics.com

IX. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

41. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo jestliže se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „Návrh“) subjektu alternativního řešení sporu, jestliže Prodávající na žádost podle věty předchozí odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dní ode dne jejího odeslání. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporu podle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dále jen „ZoARS“), kterého cílem je dosažení smířlivého vyřešení sporu mezi stranami sporu.

42. Návrh může Kupující podat příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, kterým je orgán alternativního řešení sporů, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) nebo oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu podle § 5 ods. 2 ZoARS (www.mhsr.sk/zoznam-subjektov￾alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s); možnost obrátit se k soudu tím není dotčena. Stranami sporu jsou v takovém případě Kupující, který podal návrh na zahájení alternatívního řešení sporu a Prodávající, proti kterému Návrh směruje. Návrh je možné podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Kupující může podat Návrh taktéž prostřednictvím následující online platformy alternatívního řešení sporů: http://ec.europa.eu/odr.

43. Alternativní řešení sporů orgány alternativního řešení sporů (Slovenská obchodná inšpekcia) je bezúplatné. Oprávněná právnická osoba (osoba zapsaná v seznamu podle § 5 ods. 2 ZoARS) může ve svých pravidlech alternativního řešení sporů stanovit, že je oprávněna požadovat od Kupujícího poplatek za zahájení alternativního řešeni sporu v částce, kterou zveřejní na své webové adrese; poplatek nesmí přesáhnout částku pěti EUR včetně DPH. Oprávněná právnická osoba může od Kupujícího požadovat provedení úhrady poplatku nejpozději současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

44. Je-li po důkladném zhodnocení všech zjištěných skutečností a vyjádření stran sporu zřejmé, že strany sporu mají zájem o smířlivé vyřešení sporu, subjekt alternatívního řešení sporů vypracuje
návrh dohody o vyřešení sporu. Dohoda, která vznikne jako výsledek alternatívního řešení sporu, je pro strany sporu závazná; možnost stran sporu obrátit se v té samé věci na soud tím není dotčena. Nedojde-li stranami sporu k uzavření dohody a subjekt alternatívního řešení sporu na základě skutečností, které zjistí při alternatívním řešení sporu, dojde k odůvodněnému závěru, že Prodávající porušil práva Kupujícího podle příslušných právních předpisů na ochranu práv spotřebitele ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

45. Kupující zasláním Objednávky potvrzuje, že se důsledně seznámil s těmito VOP a s reklamačním řádem.

46. Pokud se některé/á ustanovení těchto VOP stane/ou neúčinným nebo neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP kromě případů, kdy by dotčená ustanovení byla vzájemně neoddělitelná. Prodávající a Kupující se v tomto případě zavazují nahradit neúčinné ustanovení účinným ustanovením a neplatné ustanovení platným ustanovením, a to tak, aby co nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení. Do doby nahrazení dle předchozí věty těchto VOP platí příslušná právní úprava obecně závazných předpisů.

47. Pro tyto VOP je rozhodné právo Slovenské republiky s vyloučením aplikace kolizních norem. Pro tyto VOP je vyloučena aplikace ustanovení Smlouvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následujícího dokumentu. Spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito VOP mají pravomoc rozhodovat soudy Slovenské republiky, přičemž Kupující, kteří jsou spotřebiteli, mohou žalovat Prodávajícího také u soudů členského státu Evropské unie, ve kterém má tento spotřebitel bydliště.

48. VOP jsou platné pro smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím ve znění uvedeném na
internetové stránce Prodávajícího v den odeslaní potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající zašle v elektronickém formátu .pdf platné a účinné znění VOP a reklamačního řádu, se kterými se Kupující měl možnost seznámit na webové stránce Internetového obchodu a se kterými vyslovil souhlas před odesláním objednávky v procesu jejího uzavírání zaškrtnutím příslušného políčka, a to spolu s potvrzením objednávky Kupujícího.

49. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce a případně také odesláním e-mailové notifikace

Spotřebiteli, přičemž změněné VOP se neaplikují na právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé před zveřejněním upraveného znění VOP na internetové stránce.

50. Tyto VOP jsou platné dnem 1.12.2019 a plně nahrazují jakékoliv předchozí VOP.

PŘÍLOHA Č. 1
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Komu: IMK Organics s.r.o., Areál Prologis, budova DC2 / brána 23, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec, SK Email:
eshop@imkorganics.com
Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na
základě objednávky č. ………………………. ze dne ……………………..

Jméno a příjmení kupujícího:

…………………………………………………………………………………………..

Adresa kupujícího:

…………………………………………………………………………………………..

Datum objednání:

……………………..

V případě platby na dobírku souhlasím s poukázáním peněžních prostředků na bankovní účet č. (IBAN):

……………………………………………………………………………………………

Podpis kupujícího

……………………..
pouze zasílá-li se formulář v listinné podobě)


Datum: ……………………..

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies