Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma, nad 2500 Kč dárek dle vlastního výběru.

Zásady ochrany osobních údajů

Jaký je účel těchto informací?

Tyto informace o zpracovávání a ochraně vašich osobních údajů Vás seznámí s tím, kdo jsme, proč a z jakého důvodu zpracováváme osobní údaje, jaká jsou vaše práva v  případě, že jste osobou dotčenou tímto zpracováváním a jak nás můžete v případě potřeby kontaktovat.

Kdo jsme?

Jsme společnost IMK Organics s.r.o. (dále jen „IMK“), která provozuje internetový  obchod na internetové adrese www.imkorganics.com (dále jen „internetový obchod“).  Naše kontaktní údaje a ostatní informace najdete na konci této informace.

Naše společnost je v souvislosti s osobními údaji, které jsou zpracovávány na základě těchto zásad a v souladu s obecně závaznými předpisy, v pozici provozovatele, a proto 
odpovídá za zpracovávání Vašich osobních údajů.


Kdy zpracováváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat v následujících případech:

 • jste našim zákazníkem,
 • ​pracujete pro našeho zákazníka, případně pro někoho, kdo si kupuje naše zboží,
 • jste osobou (nebo pracujete pro osobu), která má zájem propagovat nebo prodávat naše zboží. V takovém případě jsme mohli obdržet vaše osobní údaje přímo od vás (například prostřednictvím naší internetové stránky, kde jste se mohli přihlásit k odběru newsletteru) nebo z jiného zdroje.

Které osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají a které jsme obdrželi od vás nebo
jiným způsobem. Vaše osobní údaje, které zpracováváme, mohou obsahovat níže
uvedené informace.

Osobní údaje, které potřebujeme k zajištění vašeho nákupu 

Osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat pro účely vyřízení vaší objednávky:

 • vaše jméno, příjmení, adresa doručení, telefonní číslo, emailová adresa,
 • osoba/společnost pro kterou pracujete a vaše pracovní pozice nebo zařazení, objednáte-li zboží jménem této osoby/společnosti,
 • předmět objednávky.

Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí těchto údajů je smluvním požadavkem, který nám umožní řádně vyřídit vaši objednávku, a tedy kupní smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli; v případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme zajistit vyřízení vaší objednávky a uzavření kupní smlouvy k našemu zboží.

IMK nezpracovává žádné údaje, týkající se vaší internetové platby za zboží, vyjma ceny zboží a informace o úspěšnosti nebo neúspěšnosti platby. V případě potřeby můžeme
získat přístup k číslu vašeho bankovního účtu, abychom vám mohli vrátit zaplacenou částku, jestliže by vám takové právo vzniklo z právních předpisů nebo z našich VOP.

Informace, které získáme na základě naší komunikace, 

Můžeme zpracovávat informace, které získáme na základě naší komunikace, a to 
například:

 • Informace o vás, které nám oznámíte nebo které vyplývají z naší vzájemné komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu, naší webové stránky, sociální sítě nebo jiných prostředků.
 • Informace, které nám poskytnete nebo které získáme během vašeho používání našeho internetového obchodu, odebírání našich produktů, dotazů na produkty, zasílání objednávky, účastí v soutěžích, propagačních aktivit a dotazníků, nebo za účelem nahlášení problému, nebo provádění některé z uvedených činností jménem osoby, pro kterou pracujete. 

Osobní údaje zpracovávané při reklamě a spotřebitelských soutěžíc

V případě, že jste u nás již v minulosti zakoupili zboží a poskytli nám vaší emailovou adresu, můžeme vás na tuto adresu kontaktovat ve věci nabídky našich produktů,  nabídky našeho speciálního zboží, o novinkách a informacích souvisejících s naším internetovým obchodem formou našeho newsletteru.

Z odběru našeho newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na příslušnou ikonu v newsletteru, na naší webové stránce, nebo nás můžete za tímto účelem kdykoliv kontaktovat. K odběru našeho newsletteru se můžete kdykoliv přihlásit také v našem internetovém  obchodu tak, že do příslušné kolonky zadáte váš email. Odběr newsletteru můžete  kdykoliv zrušit shora popsaným způsobem.

Jestliže jste se přihlásili do naší spotřebitelské soutěže, můžeme zpracovávat vaše  kontaktní údaje také za účelem organizování a vyhodnocení soutěže. Jestliže jste nám  při tom udělili také váš souhlas, můžeme tyto údaje zpracovávat také pro naše reklamní účely, jako například zasílání newsletteru.

Které údaje zpracováváme, když používáte náš internetový obchod? 

Údaje, které od vás můžeme získat, během vaší návštěvy naší internetové stránku, mohou zahrnovat:

 • technické údaje, zahrnující IP adresu používanou k připojení vašeho počítače  k internetové síti (IP adresu trvale neuchováváme, je využívaná pouze za účelem určení místa, na které má být odeslaná odpověď serveru na váš požadavek. IP adresa je v našem systému uchovávaná pouze anonymizovaně, přičemž poslední oktet je nahrazen písmenem „x“), typ prohlížeče a jeho verzi i nastavení,  informace o operačním systému a případně informace získané z cookies použitých na naší webové stránce;
 • údaje týkající se vaší návštěvy, kliknutí na naší stránce (včetně datumu a času), zboží, které jste hledali nebo prohlíželi, čas odezvy stránky, délku návštěvy konkrétních podstránek, informace o interakcích stránky (jako rolování, kliknutí a pohyby myší), jakékoliv telefonní číslo, z kterého je vytáčené telefonní číslo našeho zákaznického servisu nebo jména použita prostřednictvím sociálních sítí za účelem kontaktování našeho zákaznického servisu.

Soubory cookies 

Využívaní souborů cookies ke zpracovaní osobních dat je vysvětleno v našich 

zásadách o používaní souborů cookies

, které si prosím přečtěte.

Na jaké účely používáme vaše osobné údaje? 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat k následujícím účelům:

 • K uzavření smluvních  vztahů s vámi nebo osobou,  pro kterou pracujete, a uplatňovaní práv a plnění povinností vyplývajících z našich smluvních vztahů založených kupní smlouvou podle našich VOP.
 • K dodávání našeho zboží;
 • ​Pro komunikaci ohledně našich předsmluvních a smluvních vztahů a
  ohledně zákaznických objednávek a dotazů doručených prostřednictvím našeho internetového obchodu, sociálních sítí nebo jinak;
 • Pro řízení a evidování vztahů se zákazníky a plnění povinností společnosti IMK vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména daňových a účtových předpisů);
 • Jste-li vy, nebo osoba pro kterou pracujete, naším zákazníkem.
 • Ke shora uvedeným účelům využíváme osobní údaje specifikované v časti „Osobní údaje, které potřebujeme pro zajištění vašeho nákupu“ a „Informace, které získáváme z naší vzájemné komunikace“, a to v rozsahu, při kterém nedochází ke zpracovávání údajů za účelem marketingu.
 • Reklama a poskytování informací o našem zboží. Naše marketingové aktivity realizujeme prostřednictvím přimé marketingové komunikace (například prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí apod.) nebo prostřednictvím telefonních hovorů, případně osobně. Taková komunikace může obsahovat návrhy a doporučení týkající se zboží, které by pro vás mohlo být zajímavé. V případě, že používáme v internetovém obchodě také analytické a sledovací cookies, můžeme využívat k reklamním účelům i informace, získané z těchto souborů, zejména abychom lépe porozuměli vašemu užívání naší webové stránky, vašemu nákupnímu chování a abychom naše uživatelské prostředí mohli nastavit tak, aby bylo pro vás příjemné, efektivní a intuitivní.
 • Na tento účel využíváme osobní údaje specifikované v části „Informace, které získáváme z naší  vzájemné komunikace“,  a to  v rozsahu,  ve kterém jde  o údaje spojené s marketingem a v části „Osobní údaje zpracovávané při reklamě a spotřebitelských soutěžích“.
 • Správa naší internetové stránky ve smyslu našich podmínek a na interní operace, zahrnující řešení problémů, na analýzu dat, testování, statistické účely a průzkum.
 • Zlepšovaní naší internetové stránky k zajištění co nejefektivnějšího způsobu presentace jejího obsahu pro vás a pro vaše zařízení.
 • Zajišťování ochrany a  bezpečí naší internetové  stránky, ostatních systémů a majetku.

Pro shora uvedené  účely  zpracováváme  zejména  osobní  údaje  uvedené v časti „Které údaje zpracováváme, když používáte náš internetový obchod“ a případně také „Informace, které získáváme z naší vzájemné komunikace“.

Jaký je právní základ zpracování vašich osobních údajů? 

 • Prokazování, uplatňovaní nebo obhajoba našich nároků, zejména v řízeních před orgány veřejné moci.

Právní základ zpracování osobních údajů je následující:

 • V případě, kdy je nutné získat váš předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů, získáme a jako právní základ zpracování použijeme váš souhlas s daným zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili (níže najdete návod,

  jak kdykoliv souhlas odvolat

  ). Souhlas je právním základem pro zpracování vašich údajů například v případě, když jste se přihlásili k odběru newsletteru nebo jste se přihlásili do spotřebitelské soutěže.
 • ​V jiných případech budeme zpracovávat vaše osobní údaje, je-li to nevyhnutné:
 1. k plnění smlouvy, které jste smluvní stranou nebo za účelem provedení vámi požadovaných úkonů před uzavřením takové smlouvy – na tomto základě zpracováváme  údaje potřebné k vyřízení vaší objednávky a potřebné k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli dle našich VOP;
 2. k zajištění plnění nám adresovaných právních povinností – na tomto základu jsme povinni uchovávat například fakturační údaje v našem účetnictví během doby stanovené příslušnými právními předpisy nebo
 3. z důvodu naplnění našich oprávněných zájmů, které sledujeme, a to výlučně v případech, ve kterých tyto oprávněné zájmy nebudou překonány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu osobních údajů – na tomto právním základě můžeme našim zákazníkům zasílat naše newslettery, provozovat náš internetový obchod, zdokonalovat jej a udržovat ochranu a bezpečnost internetového obchodu. Na tomto právním základě zpracováváme údaje v souvislosti s bezpečností našich systémů a majetku při prokazování,  uplatňovaní nebo obhajování našich nároků, zejména v řízeních před orgány veřejné moci. Jestliže zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, vezměte prosím na vědomí, že vždy důsledně posuzujeme, zda konkrétní zpracování nepředstavuje nepřiměřený zásah do vašich práv a svobod

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Vaše údaje neprodáváme ani s nimi neobchodujeme s jinými třetími stranami. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout pouze poskytovatelům služeb, kteří přijaly potřebná bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů. Jestliže tedy sdílíme osobní informace s jinými osobami, vyžadujeme, aby je uchovávaly v bezpečí. V teto časti se můžete dozvědět více o tom, s kým sdílíme Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • našim dodavatelům a poskytovatelům služeb, jako například autorizovaným poskytovatelům IT služeb, reklamním agenturám, poskytovatelům analytických a vyhledávacích služeb, které nám pomáhají při zlepšení a optimalizaci naší stránky, společnosti poskytující účetní služby, a to vše pouze v nevyhnutném rozsahu pro plnění povinností těchto dodavatelů a poskytovatelů ve vztahu    ke společnosti IMK;
 • dalším příjemcům, a to včetně:
 1. ​našich obchodních partnerů, kteří mají právní důvod zpracovávat vaše údaje, jako jsou například poskytovatelé poštovních služeb a kurýrské společnosti;
 2. našich auditorů, právních poradců a jiných profesionálních konzultantů

Jiné použití údajů, které můžeme vykonat 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám:

 • V případě převzetí společnosti IMK nebo její části třetí stranou, přičemž zpracované osobní údaje by byly jednou z částí převáděného majetku.
 • V případě, že jsme vázáni povinností poskytnout vaše osobní údaje za účelem splnění jakékoliv právní povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů, nebo za účelem vymáhání nebo uplatnění našich práv vyplývajících z právních předpisů a/nebo VOP, nebo za účelem zajištění ochrany práv, majetku a bezpečnosti společnosti IMK, našich zákazníků nebo jiných osob; v těchto případech můžeme poskytnout vaše údaje zejména orgánům veřejné moci a našim právním poradcům a jiným odborným konzultantům.

Kde zpracováváme vaše osobní údaje? 

Osobní údaje nejsou poskytovány do zemí mimo území Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). V případě, že bychom Vaše osobní údaje poskytli našim poskytovatelům služeb mimo EHP, toto poskytnutí je možné uskutečnit pouze na základe rozhodnutí Evropské komise o přiměřeném stupni úrovně ochrany osobních údajů v této třetí zemi nebo na základe poskytnuti jiných vhodných záruk (viz http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) v souladu s kapitolou V Nařízení EÚ o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Jak jsou vaše údaje chráněné?

Péče o vaše osobní údaje je pro nás důležitá. Přijali jsme bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů, které zpracováváme v listinné nebo elektronické formě, před zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným poskytnutím nebo přístupem k nim.

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny pomocí šifrování. Využíváme při tom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Náš internetový obchod, jakož i ostatní systémy zpracování osobních údajů, zabezpečujeme přiměřenými technickými a organizačními opatřeními v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Žádná platební operace neprobíhá na stránce našeho internetového obchodu, neboť platební operaci zajišťuje banka nebo jiný oprávněný poskytovatel platebních služeb.

Bohužel, přesun údajů prostřednictvím sítě internet nikdy není zcela bezpečný. I přes naši snahu udělat vše pro ochranu vašich osobních údajů, nedokážeme garantovat bezpečnost vašich údajů přenášených na naši internetovou stránku a jakýkoliv přenos proto provádíte na vlastní odpovědnost. Od okamžiku přijetí vašich údajů zabezpečíme přísné postupy a bezpečnostní opatření s cílem zabránit jakémukoliv neautorizovanému přístupu.

Chcete se dozvědět více o opatřeních, které jsme přijali na ochranu Vašich osobních údajů? Napište nám na naše níže uvedené kontaktní údaje.

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme jen po dobu nevyhnutnou ke splnění účelu/ů, na který/které byly původně získány.

Osobní údaje zpracovávané k účelům uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy zpracováváme dle zákonných lhůt stanovených obecně závaznými předpisy (zpravidla pět až deset let).

Osobní údaje, zpracované na základě Vašeho souhlasu zpracováváme až do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu pěti let od jeho udělení.

Údaje zpracované na základě oprávněného zájmu zpracováváme během doby trvání tohoto zájmu, nejdéle však:

– v případě zasílání newsletteru po dobu pěti let;

– v případě správy internetového obchodu, jeho zdokonalování a udržování ochrany a bezpečnosti po dobu dvou let;

– v případě údajů zpracovaných k účelu prokazování, uplatňování nebo obhajoby našich nároků po dobu pěti let.

Po uplynutí doby zpracování vašich údajů a neexistuje-li pro jejich další zpracovávání žádný právní důvod, budou vaše údaje odstraněny; to neplatí, je-li další zpracování potřebné pro účely plnění našich právních povinností nebo je-li to potřebné z jiného oprávněného a zákonného důvodu.

Upozornění na věkové omezení 

Služby poskytované v rámci našeho internetového obchodu, ke kterým se vyžaduje souhlas dotčené osoby so zpracováváním osobních údajů podle GDPR, nejsou přímo určeny osobám mladším 16 let.

Jaké jsou vaše práva? 

Zde můžete získat informace o vašich právech, která máte k Vašim osobním údajům  a kterých konkrétní podmínky jsou upraveny v kapitole III GDPR. Máte-li zájem uplatnit kterákoliv ze svých práv nebo chcete o nich získat více informací, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů na konci tohoto oznámení a my Vám s Vaším požadavkem pomůžeme. Vezměte prosím na vědomí, že některá práva nemusí být ve Vaši konkrétní situaci uplatnitelná, neboť na jejich uplatnění nemusí být splněny požadavky vyplývající z právních předpisů.

V souvislosti s vašimi zapracovávanými osobními údaji máte níže uvedená práva: 

 • Právo na přístup Máte právo získat přístup k informacím o Vašich osobních údajích, které o Vás zpracováváme. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zpracovávání nebo byste chtěli získat více informací o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, můžete nás kdykoliv kontaktovat a my Vám rádi poskytneme další informace.
   
 • Právo na opravu Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše informace, které jsme zaznamenali nepřesně. Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnuti doplňkového prohlášení.
 • Právo na výmaz/právo být zapomenut Máte právo požádat nás o trvalé odstranění Vašich osobních údajů. Takovou žádost můžete podat například v případě, že se domníváte, že osobní údaje již nejsou zapotřebí k účelu, ke kterému byly získány nebo jinak zpracovány.
 • Právo na omezeni zpracovatelských operací Máte právo požádat nás, abychom omezili naše zpracovatelské operace, například domníváte-li se, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů nebo je-li zpracování Vašich osobních údajů protizákonné.
 • Právo na přenosnost údajů Máte právo získat Vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme automatizovanými prostředky na základě smlouvy nebo souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo požadovat, abychom tyto údaje přenesli dalšímu provozovateli, je-li to technicky možné.
 • Právo na podání stížnosti dozorovému orgánu Nejste-li spokojeni se způsobem, jakým zacházíme s Vašimi osobními informacemi, můžete nás kdykoliv oslovit, abychom našli řešení tohoto problému. Vždy však máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu, kterým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (bližší informace najdete na: https://www.dataprotection.gov.sk/).

Jak odvolat váš souhlas se zpracováním údajů?

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho předchozího souhlasu, můžete kdykoliv váš souhlas odvolat. V tom případě přestaneme zpracovávat předmětné údaje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracováni údajů provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Vás souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následovně

 • E-mailem na adresu: eshop@imkorganics.com 
 • Poštou na níže uvedenou adresu. 

Máte právo namítat proti zpracování osobních údajů 

Právo podat námitky proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoliv odmítnout zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (například zasílání našich newsletterů) – v takovém případě se osobní údaje již k těmto účelům nesmí zpracovávat.

Jestliže zpracováváme vaše údaje pro zajištění našich oprávněných zájmů, můžete kdykoliv vůči takovému zpracovávání sdělit námitky; v takovém případě můžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze v případě, prokážeme-li existenci nevyhnutných oprávněných důvodů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jsou-li tyto údaje potřebné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Jak si uplatňovat svoje práva dotknuté osoby 

Svá shora uvedená práva si můžete uplatňovat následovně:

 • E-mailem na adresu: eshop@imkorganics.com 
 • Poštou na níže uvedenou adresu.
   

V případě, že si u nás uplatňujete některá z práv dotčené osoby a z vaší žádosti není možné ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněnou pochybnost     v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Kontaktní údaje


Naše kompletní kontaktní údaje jsou:
 

IMK Organics s.r.o.,
Astrová 2A,
Bratislava – Ružinov 821 01 


Email: eshop@imkorganics.com 

Změny těchto zásad 

Všechny změny, které by byly provedeny v zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce, příp. budete informováni e-mailem. Prosím sledujte změny a novely těchto zásad ochrany osobních údajů.

Datum Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 1.12.2019

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies